KVKK Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

Veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; Kanun’un 11. Maddesinde yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Ozonlabs Arge ve Kimya Kozmetik Limited Şirketi (“Ozonlabs”) Şirketi’ne (“OZONLABS/ŞİRKET”) iletebilirsiniz.

 1. Kanun’un 11. Maddesinde yer verilen haklarınız:
 2. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 3. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 4. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 5. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 6. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 7. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

 1. Başvuru Yöntemi

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi, http://www.ozonlabs.com adresinden ulaşabileceğiniz işbu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, aşağıda tabloda açıklanan yöntemlerden biriyle şirketimize iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve ne geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

BAŞVURU

YÖNTEMİ

Islak İmzalı Bir Nüshasını Şahsen veya Noter Kanalı ile İleterek

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanarak

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak

Faks Yoluyla

BAŞVURU

ADRESİ

Adalet Mh. Manas Blv. No: 39 D:3803, Folkart Tow. B, Bayraklı / İZMİR

 ozonlabsltd@hs02.kep.tr

info@ozonlabs.com

0850 466 69 66

BAŞVURUDA

GÖSTERİLECEK

BİLGİLER

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Talebin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 1. Başvuru Sahibi Kimlik ve İletişim Bilgileri (Başvurunuzda bulunması zorunlu alandır.)

Ad Soyad

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için

T.C. kimlik numarası

 

Diğer Ülke Vatandaşları İçin Uyruğu, Pasaport Numarası veya Varsa Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi

 

İş Yeri Adresi

 

Telefon Numarası 

 

Faks Numarası 

 

E-posta Adresi

 

Başvuru Yazılı ise İmza

 

 

Beyan ettiğiniz bilgilerinizin doğru, eksiksiz, güncel ve anlaşılır olması gerekmektedir. Şirketimiz söz konusu bilgilerin yanlış ve yetersiz olması ile yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

D. OZONLABS ile Olan İlişkinizi Belirtiniz (Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtmeniz talebinizin en kısa sürede yanıtlanmasına yardımcı olacaktır.)

 

      Müşteri

      Ziyaretçi

      Çalışan

      Eski çalışan

      Çalışan adayı

      Stajyer

      İş ortağı

      Diğer


 OZONLABS ile iletişimde olduğunuz departman/birim:

 

E. Talep Konusu (Başvurunuzda bulunması zorunlu alandır.)

 

Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.

 

Talep ettiğiniz konu şahsınız ile ilgili olmadır. Kişisel veri sahipleri adına kendisi dışında bir kişi tarafından talepte bulunulamaz.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır.

Başvuru sahibinin kimliğinden şüphe edilmesi halinde OZONLABS kimlik bilgilerini doğrulamak ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

5. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

      Adresime gönderilmesini istiyorum.

      E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

      Elden testlim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, OZONLABS’a yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda bildirdiğim bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, başvurumun sonuçlandırabilmesi adına şirketin ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususlarında aydınlatıldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: