Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI:

Unvanı : Ozonlabs Arge ve Kimya Kozmetik Limited Şirketi

Mersis No : 0650013003300001

Adres : Adalet Mah. Manas Blv., No:39/3803 Bayraklı, 35530 İzmir, Türkiye

Telefon : 0(850)4666966 veya 0(850)4666967                                                       

E­posta : info@ozonlabs.com

1.2 ALICI:

Adı-Soyadı / Unvan :

T.C. Kimlik No. : Belirtilmemiş

Adres :

Telefon :

E­posta :

1.3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Adet-Ürün Adı-Satış Bedeli (KDV dahil toplam)

 

1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Ürünlerin Toplam Fiyatı :

Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV) : -

Toplam Kargo Ücreti : 75.00 TL

Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli : -

Toplam Teslim Fiyatı :

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait https://ozonlabs.com/ internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4’te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. https://ozonlabs.com/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu aşağıda detayları belirtilen adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, teslim edilecektir.

Teslimat Bilgileri

Teslim Edilecek Kişi :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

Fatura Bilgileri

Adı-Soyadı / Unvanı  :

TCKN / VKN : Belirtilmemiş

Adres :

Telefon :

E-posta :

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, belirtilen rakamın üzerinde alışveriş yapılması halinde teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI`ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü, ürünün teslim edileceği yerin uzaklığına bağlı olarak siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Bu süre içerisinde edimin yerine getirilmemesi durumunda, ALICI, sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI`ya ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilir ise; SATICI, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1.5.1.ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşuları ve satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sipariş gerçekleştiği anda, ALICI, bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2.ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul ve beyan eder.

5.3.Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 10 (on) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür.

5.4.ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacak ise ürün kullanılmamalı, fatura iade edilmelidir.

5.5.ALICI, kendisi tarafından gösterilen adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

5.6.ALICI tarafından Kapıda Ödeme Nakit tahsilat tipinin seçilmesi durumunda oluşacak Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli ALICI’ya aittir. SATICI, Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5.7.SATICI’nın, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edememesi halinde, bu durumun ALICI'ya bildirilmesi üzerine, ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.9.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5.10.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.11.İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

MADDE 6: SATICININ GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

6.2.Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

6.3.Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir.

6.4.SATICI’nın, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edememesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 7: ÖZEL ŞARTLAR

7.1.SATICI, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde ALICI’lar için çeşitli zamanlarda ve koşulları SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar yapabilir. Ancak, ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde bu kampanyalar birleştirilmez, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. SATICI’nın İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekir.

7.3. ALICI’nın hesabının bulunduğu banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi bir hizmet sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir. Ancak detaylı ödeme planının oluşturulması bankanın inisiyatifindedir.

7.4.SATICI, ürün satış fiyatının taksitle ödenmesi için bankalarla kredi kartları üzerinden anlaşmalar yapabilir. Ancak bu durumda, ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı üzerinden aylık vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenebilmektedir. ALICI vade farkı oranı ile ilgili detaylı bilgiyi bankasından temin edebilir. Vade farkının uygulanması halinde, ürünün satış fiyatına eklenen vade farkı fatura içeriğinde mevcuttur.

7.5.Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 8: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

8.1.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyadı, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek; önceden onay verilmesi halinde siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Ozonlabs Arge ve Kimya Kozmetik Limited Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

8.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.4. ALICI, SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.5. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Ozonlabs Arge ve Kimya Kozmetik Limited Şirketi’ne aittir.

8.6. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 9: CAYMA HAKKI

9.1.ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi ve bu doğrultuda satın alınan ürünlerin iadesi için, ürünün ALICI’ya tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların hiç açılmamış olması  şarttır.

9.2.ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya 0(850)4666966 veya 0(850)4666967  numaralı müşteri hizmetlerine telefon ile veya info@ozonlabs.com e-posta adresinden gönderilecek e­posta ile yöneltmiş olması gerekmektedir.

9.3.ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen her hangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9.4. ALICI iade edeceği malı SATICI’ya Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

9.5.Cayma hakkının kullanılması halinde;

  1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturasının ürün ile birlikte SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. İade edilecek ürünün ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların hiç açılmamış olarak, hasarsız teslim edilmesi şarttır.
  3. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimini usulüne uygun olarak SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, ürünü SATICI’ya veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye göndermek zorundadır. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak SATICI’ya veya SATICI tarafından gösterilen taşıyıcıya iade edilmeyen ürünler için cayma hakkı kullanılmamış sayılır.
  4. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
  5. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekildedir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

MADDE 10: UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar için ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 15: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 16: BİLDİRİMLER

ALICI iş bu sözleşmeyle üyelik için vermiş olduğu cep telefonuna SMS yoluyla kampanya ve indirimler hakkında bilgi mesajı gönderilmesine muvafakat eder. ALICI bu konudaki muvafakatini dilediği zaman geri alma hakkına sahiptir.

TARAFLAR

SATICI : Ozonlabs Arge ve Kimya Kozmetik Limited Şirketi

ALICI :

Tarih : 22/05/2024 21:12:16